۷.۹
نمره داده نشده
۸۰
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۶ ژانویه ۲۰۱۶
توسعه دهنده:
lightbox