۸.۷
نمره جوهر بازی
۸۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۸ اکتبر ۲۰۱۸
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox