--
نمره جواهر بازی
۸۶
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۷ ژوئیه ۲۰۱۵
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox