۸.۵
نمره جوهر بازی
۸۰
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۴ ژانویه ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox