۸
خوب
۷۰
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۵ مه ۲۰۲۱
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox