--
نمره جواهر بازی
۶۸
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۹ نوامبر ۲۰۱۹
توسعه دهنده:
ژانر:
lightbox