۸.۹
نمره جوهر بازی
۸۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۵ مه ۲۰۱۸
توسعه دهنده:
lightbox