۸.۵
نمره جوهر بازی
۷۷
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۴ Feb ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox