۸
عالی
۷۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۳ مارس ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox