Chronos: Before the Ashes

Chronos: Before the Ashes

تاریخ انتشار:
۱ دسامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
۸
خوب
۷۱
متاکریتیک

Chronos: Before the Ashes

Chronos: Before the Ashes

وقتی فهمیدم Chronos: Before the Ashes یک پیش درآمد بود متعجب شدم. بهتر از آن، کشف اینکه این در اصل یک بازی VR در Oculus و همچنین یک پیش درآمد بود، عجیب بود. در مورد طاقچه صحبت کنید. بازی مورد نظر؟ Remnant: From the Ashes، از همه بازی ها. نگران نباشید، شما بخشیده شده اید […]
۸
خوب
۷۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱ دسامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox