Femida

Femida

تاریخ انتشار:
۲۵ Feb ۲۰۲۰
پلتفرم:
PC
۸
نمره جوهر بازی
--
متاکریتیک

Femida

نقد و بررسی Femida

«جستجوی حقیقت نیست: پیروزی همه چیز است. عدالت از بین رفته ، عدالت مورد تجاوز قرار می گیرد. عدالت از بین رفته است. ” بنابراین ، متالیکا در فراموش نشدنی آواز خواند … و عدالت برای همه ، دعوت به روش خود به تأمل در مورد ظنای عدالت ، حتی و به ویژه هنگامی که […]
۸
نمره جوهر بازی
--
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۵ Feb ۲۰۲۰
پلتفرم:
PC
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox