METRO EXODUS

METRO EXODUS

تاریخ انتشار:
۱۵ Feb ۲۰۱۹
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
۸۲
متاکریتیک

METRO EXODUS

Metro Exodus توسعه دهنده بازخورد سال گذشته این بازی باور نکردنی بوده

  • توسط شهاب حسینی
  • 2020-02-18
  • دیدگاه غیر فعال شده است
Metro Exodus زیرنویسهایی را اضافه کرد که بعد از بروزرسانی که ظاهراً غافلگیر نشده اند ، سال گذشته اضافه شد. در حالی که ممکن است این ماهها برای مهمانی دیر شود ، هنوز خبری است که برای اهداف دسترسی ارزش اشتراک گذاری دارد. Metro Exodus در سال ۲۰۱۹ راه اندازی شد و بررسی در مورد […]
--
نمره داده نشده
۸۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۵ Feb ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox