METRO EXODUS

METRO EXODUS

تاریخ انتشار:
۱۵ Feb ۲۰۱۹
پلتفرم:
--
نمره داده نشده
۸۲
متاکریتیک

METRO EXODUS

Metro Exodus توسعه دهنده بازخورد سال گذشته این بازی باور نکردنی بوده

Metro Exodus زیرنویسهایی را اضافه کرد که بعد از بروزرسانی که ظاهراً غافلگیر نشده اند ، سال گذشته اضافه شد. در حالی که ممکن است این ماهها برای مهمانی دیر شود ، هنوز خبری است که برای اهداف دسترسی ارزش اشتراک گذاری دارد. Metro Exodus در سال ۲۰۱۹ راه اندازی شد و بررسی در مورد […]
--
نمره داده نشده
۸۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۵ Feb ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox