Monster Jam Steel Titans 2

Monster Jam Steel Titans 2

تاریخ انتشار:
۲ مارس ۲۰۲۱
۷
خوب
۶۱
متاکریتیک

Monster Jam Steel Titans 2

Monster Jam Steel Titans 2

  • توسط RedGamer
  • 2021-03-05
  • دیدگاه غیر فعال شده است
آنها می گویند که مهم است که یک تأثیر اولیه خوب داشته باشید. Monster Jam Steel Titans 2، دنباله استودیو Rainbow 2019 Steel Titans، در اولین مانع شکست می خورد. با شروع بازی، با یک آموزش واقعا افتضاح روبرو می شوید. T.I.N.A، راهنمای بیش فعال بازی، هنگام انجام دستورالعمل های ساده مانند نگه داشتن دکمه […]
۷
خوب
۶۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲ مارس ۲۰۲۱
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox