۸
امتیاز جوهر بازی
۷۳
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۴ Feb ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox