۸.۸
نمره جوهر بازی
۸۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۵ اکتبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox