۸.۵
نمره جواهر بازی
۷۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۰۱ آپریل ۲۰۲۱
lightbox