۸
نمره جوهر بازی
۷۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۳۰ ژانویه ۲۰۱۸
پلتفرم:
lightbox