۸.۶
نمره جوهر بازی
۷۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۵ ژوئن ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox