۹
نمره جوهر بازی
۸۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۸ Feb ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox