۸
نمره جوهر بازی
۵۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۹ اکتبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox