۸.۵
نمره جوهر بازی
۷۹
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۴ Feb ۲۰۱۷
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox