۸.۶
نمره جوهر بازی
۷۶
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۸ ژانویه ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox