۸.۵
نمره جوهر بازی
۷۳
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۳ مارس ۲۰۱۸
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox