۸.۵
نمره جوهر بازی
۶۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۰ Feb ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox