۸
نمره جوهر بازی
۷۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۴ Feb ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
lightbox