۷
نمره جوهر بازی
۴۹
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۳ ژانویه ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ژانر:
lightbox