۸
نمره جوهر بازی
۷۷
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۴ Feb ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ژانر:
lightbox