۸.۵
نمره جوهر بازی
۶۲
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۴ اکتبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox