۹
نمره جوهر بازی
۸۷
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲ اکتبر ۲۰۱۸
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox