۸.۵
نمره جوهر بازی
۸۰
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۸ ژانویه ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox