۷.۵
نمره جوهر بازی
۶۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۵ Feb ۲۰۱۹
پلتفرم:
توسعه دهنده:
lightbox