۸.۵
نمره جوهر بازی
۷۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۶ مارس ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ژانر:
lightbox