۸
نمره جوهر بازی
۶۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۷ Feb ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
lightbox