۹.۵
نمره جوهر بازی
۹۶
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۳۱ مارس ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox