۸.۳
نمره جوهر بازی
۷۳
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۸ Feb ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox