۹
نمره جوهر بازی
۸۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۵ Feb ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox