Bloodroots

Bloodroots

تاریخ انتشار:
۲۸ Feb ۲۰۲۰
۹
نمره جوهر بازی
۸۱
متاکریتیک

Bloodroots

نقد وبررسی BLOODROOTS

یک توسعه دهنده با استعداد طول می کشد تا فرد احساس کند همان چیزهایی را که شخصیت اصلی داستان دارد احساس کند. این واقعاً می تواند شما را در ذهنیت خود قرار دهد تا عملکرد شخصی را که کنترل می کنید مجسم کنید. یک احساس وجود دارد که من و گرگ در زمان خود با […]
۹
نمره جوهر بازی
۸۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۸ Feb ۲۰۲۰
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox