Immortal Realms: Vampire Wars

Immortal Realms: Vampire Wars

تاریخ انتشار:
۱۱ اکتبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
۸.۱
جداب
۷۱
متاکریتیک

Immortal Realms: Vampire Wars

Immortal Realms: Vampire Wars

  • توسط RedGamer
  • 2020-08-30
  • دیدگاه غیر فعال شده است
Immortal Realms: Vampire Wars یک بازی سخت برای تعیین دقیق ، طبقه بندی و مقایسه با آن است. این یک شبیه سازی مدیریت امپراتوری است که دارای یک مبارزه مبتنی بر شبکه از بالا به پایین ، مانند یک بازی XCOM مبتنی بر فانتزی است. اوه و از شما می خواهد که منابع را مدیریت […]
۸.۱
جداب
۷۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۱ اکتبر ۲۰۱۹
پلتفرم:
ناشر:
lightbox