Morbid: The Seven Acolytes

Morbid: The Seven Acolytes

تاریخ انتشار:
۳ دسامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
۸.۵
بسیار خوب
۸۱
متاکریتیک

Morbid: The Seven Acolytes

Morbid: The Seven Acolytes

  • توسط RedGamer
  • 2020-12-04
  • دیدگاه غیر فعال شده است
علیرغم آنچه ممکن است به نظر برسد، Morbid: The Seven Acolytes دقیقاً در ژانر Souls-like قرار می گیرد. شمشیربازی روشمند آهسته، جاخالی دادن ها و جدال های به موقع، باس های وحشتناک چند مرحله ای که می توانند در یک لحظه بی توجهی شما را بکشند. این شبیه روح است و تصور برخی از افراد […]
۸.۵
بسیار خوب
۸۱
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۳ دسامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox